student camp

 • click for photo gallery

  udonpit camp (25-27 Nov 2016)

  ครูน้อมจิต หิรัญรัตน์ รับจัดค่ายและเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยมีทีม Staff นักเรียนชุมนุมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่รั้วจักรดาว และ อ.แน่งน้อย ควรหา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการค่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.ปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ณ โรงแรมสินสยามรีสอร์ท หาดแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง   ตารางค่าย

  มีนักเรียนในระดับชั้น ม.5 จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จ.อุดรธานี  เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน  ครู 7 คน  และนักเรียนในระดับชั้น ม.5 จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 20 คน  ครู 3 คน  รวมทั้งหมด 180 คน  ผลประเมินการจัดค่ายในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และบรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุดคือ  กิจกรรมชายหาด รองลงมาคือทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมีปัญหาบ้างเล็กน้อยคือด้านการประสานงาน ณ จุดแรกที่ทุ่งโปรงทอง ประแส ในฐานะศิษย์เก่า อ.พ. คนหนึ่งขอกราบขอบพระคุณที่มอบโอกาสดีๆ ให้

 • click for photo gallery

  eiss family mini walk rally

  ขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ที่จัดกิจกรรมดีๆ และได้เชิญครูน้อมจิต หิรัญรัตน์ ครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS โรงเรียนแรกของประเทศไทย ไปร่วมงานในครั้งนี้ (15 ธ.ค.2559) ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และขอชื่นชมผลงานยอดเยี่ยมมากค่ะ จากการสังเกต และสอบถามนักเรียน-ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม...

  EIS School Network : โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นโรงเรียนเครือข่าย EIS ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS เชิงระบบที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง

 • click for photo gallery

  Eis young plant camp

  จัดค่ายต้นกล้า EIS (EIS Young Plant) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.1/1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  ในฐานะครูประจำชั้น  ม.1/1 ร่วมกับโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ณ โรงเรียนสัตหีบ วันที่ 23 ม.ค. 2559 โดยมีครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ, ครูณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญ และ ครูปิยะนุช เพิ่มพระคลัง ร่วมเป็นวิทยากรช่วยดูแลและควบคุมนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้

  ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนสัตหีบ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดค่ายดีๆ แบบนี้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับมิตรภาพที่ดีที่มอบให้ค่ะ   Photo Gallery